Zpráva o hospodaření za rok 2020

Publikoval(a) Jakub Jirovec dne

Shrnutí

Přes významný propad příjmů z kostelních sbírek se v roce 2020, tak jako v předchozích letech, podařilo farnosti dosáhnout kladného hospodářského výsledku. Celkový zisk za minulý rok činil 59 tisíc Kč a stav peněžních prostředků se navýšil o necelých 135 tisíc Kč.

Výnosy557 378 Kč
Náklady-497 933 Kč
Hospodářský výsledek (zisk)59 445 Kč

Výnosy (příjmy)

Roční výnosy farnosti dosáhly 557 tisíc Kč. Farnost má v současnosti dva hlavní zdroje příjmů:

Převážnou většinu výnosů tvoří příjmy z pronájmu farních bytů a ostatních nemovitostí. Příjmy z nájemného se oproti předchozímu roku podařilo navýšit díky úpravě smluvního nájemného na tržní hodnoty. Všechny bytové prostory v budově fary byly po celý rok plně obsazeny, což přispělo k zajištění stabilních výnosů.

Druhým zdrojem příjmu farnosti jsou kostelní sbírky a přijaté dary od farníků. Kvůli pandemické situaci a vládním omezením bohoslužeb došlo v minulém roce k propadu výnosu z kostelních sbírek téměř o třetinu, zatímco objem přijatých darů zůstal beze změny. Vzhledem k tomu, že příjmy z kostelních sbírek a darů jsou pro farnost nenahraditelné, má každý podobný výpadek citelný dopad na hospodaření farnosti.

Výnosy celkem557 378 Kč
Nájemné a související služby413 610 Kč
Kostelní sbírky a přijaté dary143 768 Kč

Náklady

Náklady v loňském roce činily skoro 500 tisíc Kč. Téměř polovina všech nákladů je tvořena spotřebou energií (plyn, elektřina) a vody. Z důvodu zvýšené spotřeby energií jak na faře, tak i v kostele, kombinované s rostoucími jednotkovými cenami, došlo v minulém roce k významnému navýšení těchto nákladů. Vlivem dlouhodobě stoupajících cen energií bude podobný trend pravděpodobně pokračovat i v příštích letech.

K většímu nárůstu došlo také u nákladů na opravy a údržbu, z velké části způsobené neočekávaným výdajem na opravu střechy kostela poničené vichřicí.

Náklady celkem497 933 Kč
Spotřeba energií a vody245 183 Kč
Opravy a údržba80 789 Kč
Provozní náklady farnosti65 639 Kč
Účelové sbírky a odvody do fondu AP42 518 Kč
Ostatní náklady5 484 Kč
Odpisy majetku58 321 Kč

Investice

V hospodářském roce 2020 neuskutečnila farnost žádnou investici do pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého majetku.

Stav peněžních prostředků

Celkové peněžní prostředky farnosti vzrostly během roku 2020 o téměř 135 tisíc Kč a k 31.12.2020 tak činily 373 tisíc Kč. Jde o souhrn zůstatků všech peněžních prostředků na běžném bankovním účtu, spořícím účtu a v hotovosti.

Stav peněžních prostředků 31.12.2019238 576 Kč
Hospodářský výsledek roku 202059 445 Kč
Úprava o nepeněžní položky75 379 Kč
Investice0 Kč
Změna stavu peněžních prostředků+ 134 824 Kč
Stav peněžních prostředků 31.12.2020373 400 Kč

Kategorie: Nezařazené