Ochrana soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Hostivice, IČO: 47003201, se sídlem Husovo nám. 5, 253 01 Hostivice (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Hostivice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

 • agenda související se správou a chodem církve,
 • agenda související s přijímáním svátostí,
 • personální agenda,
 • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
 • pořádání školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
 • pořádání dobročinných sbírek.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Římskokatolická farnost Hostivice se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Římskokatolická farnost Hostivice souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Husovo nám. 5, 253 01 Hostivice nebo prostřednictvím e-mailu na adrese farnosthostivice@seznam.cz.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, využijte výše uvedené kontakty.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu
  nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží
  k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných
  zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit
  a zlepšovat nabízené služby.
  Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky
  jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.
  Soubory cookies zejména:
  • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb
  a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
  • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda
  je novým návštěvníkem;
  • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního
  uživatele.
 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové
  zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, kterým je
  Římskokatolická farnost Hostivice, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  (dále jen „Nařízení“).
  Na našich Internetových stránkách používáme dva základní druhy souborů cookies:
  • Relační cookies (session cookies): Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookies
  Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro
  řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné;
  • Permanentní cookie (persistent cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro Vaši snadnější
  a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší
  navigace). Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka
  toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies
  umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.
 3. Sledování a analýza
  Pro optimalizaci marketingové komunikace využívá Správce nástroje Google Analytics. Tyto
  nástroje umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto
  Stránek. Informace získané prostřednictvím sledovacích pixelů a/nebo cookies jsou vždy
  anonymní a nejsou spojovány s osobními údaji. Veškeré informace, které jsou pro toto
  monitorování a analýzy potřeba, jsou ukládány na serverech společnosti Google. O tyto
  informace se nedělíme s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům.
  Bližší informace o cookies zpracovávaných společností Google jsou dostupné
  na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.
 4. Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií
  Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit
  užívání jen některých. Pokud ale nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí
  fungovat tak, jak by měly.
  Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat,
  najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji
  používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:
  • Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
  • Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
  • Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/secur